logo

ASSESSORIA

Ramon Lanau assessora els clients sobre tots els impostos que componen el sistema fiscal espanyol: impost de societats (tant de manera individual com per a grups que tributen en règim de consolidació fiscal), impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre la renda de no residents, impost sobre el valor afegit, impost sobre transmissions patrimonials, impost sobre successions i donacions, i impostos locals. Una de les tasques essencials del despatx és l'assessorament i la planificació del tancament fiscal de les societats i l'anàlisi i l'assessorament dels preus de transferència en operacions entre entitats vinculades.

Ramon Lanau assessora i representa els clients en actuacions derivades de comprovacions tributàries tant dels òrgans d’inspecció com dels de gestió tributària.

Ramon Lanau assessora i representa els clients en qualsevol tràmit que s’hagi de fer davant l’Administració tributària: requeriments d’informació, ajornaments de deutes tributaris, plans especials d’amortització, etc.

Ramon Lanau assessora els clients en actuacions davant els tribunals, preparant els recursos i les reclamacions tant davant els tribunals economicoadministratius com davant els Tribunals Superiors de Justícia, l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem.

Ramon Lanau assessora els clients sobre les inversions que facin a l’estranger, així com en relació amb les inversions que les persones no residents facin a Espanya.

L’assessorament inclou els aspectes econòmics i fiscals; l’anàlisi i la determinació de l’estructura jurídica més convenient; el compliment dels requisits de control de canvis i de control d’inversions estrangeres, i l’assessorament per a una documentació correcta dels preus de transferència intragrupal o amb entitats vinculades.

Ramon Lanau assessora els clients en les operacions de reestructuració de grups empresarials.

L’assessorament inclou els aspectes organitzatius, els mercantils i els fiscals.

En l’àmbit mercantil, s’analitza l’opció més senzilla i econòmica, es redacten els projectes de fusió o escissió, així com les escriptures públiques corresponents, i es fan tots els tràmits davant les autoritats fiscals i el Registre Mercantil.

En l’àmbit fiscal, es planifica la millor opció d’ajornament del pagament d’impostos entre les opcions que preveu la nostra legislació.

Ramon Lanau assessora els clients en la presa de les decisions més adequades des d’un punt de vista empresarial i fiscal pel que fa als processos de compra o de venda d’empreses.

L’assessorament inclou la redacció de contractes i l’optimització fiscal i financera de l’operació.

A petició del client, Ramon Lanau també pot assumir la negociació en nom seu del procés de compra o de venda.

Ramon Lanau assessora els clients en l’organització i la planificació de la successió en la direcció de l’empresa.

L’assessorament inclou la preparació dels pactes entre socis i del protocol familiar, així com la modificació dels estatuts socials de les companyies que integren el grup familiar.

També s'assessora els clients en la redacció de les disposicions testamentàries i es participa en la seva execució si el client ho sol·licita.

Ramon Lanau assessora els clients en la tria de la forma societària més adequada per a l'exercici de l'activitat econòmica, així com en la redacció dels estatuts socials, el règim de transmissió de les accions i els pactes entre socis.

A més a més, assessora el client en els casos de conflictes entre socis i pot assumir, si el client ho sol·licita, la seva representació en la resolució amistosa del conflicte.